دادم زدم ، فریاد زدم، فکر کردم ، گریه هم کردما 

نشد که کنارت بشینم التماسم کار ساز نبود 

تا اینکه از خدا خواستم

از اون طلب کردم که بیام ببینمت 

جواب داد تو دلت چیزی انداخت و وقتی گفتم میام قبول کردی 

قبول کردی اردیبهشت ببینمت 

خدایا شکرت 

/ 0 نظر / 9 بازدید