روزگارم با تو ،نه  بدون تو می گذره 

اینطوری بگم بهتره به قول خودت دارمت اما ندارمت 

مال هم هستیم اما نیستیم با هم همه چیزمون شریکه اما نیست ، کنار هم هستیم 

اما نیستیم 

به قول خودت ما هم اینطوری داریم  زندگی می کنیم 

وقتی چشمو باز می کنم و کنارم نیستی تمام دنیا برام کسل کنده میشه

اما باید فعالیت کنم تا با تو باشم

نفس بکشم توی مملکتی که تو توش هستی باهات حرف بزنم و از خطاهای خودم بگم

از کارای نکرده 

احساس شرمندگی می کنم و خودمو نمی بخشم وقتی باهات هستم اما نیستم

منو ببخش عزیزم 

/ 0 نظر / 9 بازدید