عصری خوابتو دیده بودم و اونو برات تعریف کردم  

بیشتر از همه از اینکه نذاشتی بخوابم خو شم اومد که احساس خوبی بهم دست داد

و اینکه راحت حرفتو بهم می زنی خوشحالم عزیزم

راستی ؟ چندتا ضربان قلبمو شمردی؟

گوشتو  به قلبم  نزدیک نکن شاید گوشت درد بگیره عزیزم 

/ 0 نظر / 9 بازدید