نوشین جان ؟ کلید دلم پیش توهه زیر پاهات ... بلند ش کن ببین راست گفتم 

یه اس بده و بگو احمد؟ منم دلتنگتم 

بگو احمد ؟ بس کن و غصه نخور 

بگو احمد؟ من همون نوشین توام پس ناله نکن 

بگو احمد؟ چرا تنهایی مگه من مرده ام 

نوشین جان؟ وقتی می گفتم دوستت دارم در جوابم می گفتی : منم همینطور

/ 0 نظر / 13 بازدید