سلام

سلام می خوام دوباره واسی عزیزم بنویسم اینبار اون نیست و من تنهام 

می نویسم تا شاید بخونه

می نویسم واسی دلم

می نویسم تا سبک بشم

می نویسم با چشایی پر از اشک 

می نویسم و دیگه ترسی ندارم که آیا ناراحت میشه یا نه

می نویسم و فقط می نویسم

می نویسم  بی خیال؛ بی ریا؛ بی اغراق ؛ بدون اون ؛ تنها

می نویسم در فراقش

می نویسم از روی احساسم 

/ 0 نظر / 7 بازدید