دلم واست تنگ شد عزیزم

نمی دونم این چیه که همه جاهستی 

وقتی میشینم ؛ راه میرم؛ دراز می کشم تو هستی 

عزیزم ؟دیگه خسته شدم از حرفای مردم 

گوشمو باز گذاشتم تا هرچی می خوان بگن 

عزیزم از نگاه مرد م خسته شدم 

چشامو اشک آلود می کنم تا اونارو  تار ببینم 

خانمی؟  این روزا میرم اداره ... آروم آروم قدم می زنم 

به این حسابش میارم که خدای نکرده  نکنه توی دلم تکون بخوری 

عزیز؟ جات امن امنه مطمئن باش به هیچ کس نمیدم 

دوستت دارم تا قیام قیامت( این روزا بیشتر این حرفو می فهمم)

 

/ 0 نظر / 12 بازدید