خدایا شرمندم نکن

نشسته بودم رو ی مبل دوست داشتم کنارم بودی سرمو می ذاشتم روی کتفتت و آروم میشدم

همزمان بهم اس دادی منم حرف دلمو بهت گفتم و برات نوشتم

گاهی اوقات خیلی دلتنگت میشم دوست دارم کنارم باشی البته که نیستی و فقط توی

ذهن هم هستیم

یه بار خوابتو دیده بودم که کنار هم نشسته بودیم کلی حرف زدیم

بهم گفتی :دوست دارم تنهاو خالص مال من باشی قلبتو بدی بهم

دوست دارم مادر بشم و بچه ی خودمو بغل کنم ، شوهرم با بچه هام بازی کنه و منم نگاهشون کنم

وقتی از خواب بیدار شدم مثل اینکه افتاده باشم توی استخر ، خیس خیس بودم

عرق کل بدنمو گرفته بود تنها صدای تو می تونست آرومم کنه

بهت اس دادم اول صبحی: می خوام صداتو بشنوم و تو هم قبول کردی

آروم شدم

عزیزم ؟میدونم دارم اذیتت می کنم و اینم می دونم داری تحملم می کنی

کلی شرمنده ی تو ام

عزیزم؟

منم دوست دارم مال من باشی، کنار من باشی،دلتنگی برات نکنم

بغض گلو مو فشار میده، ببخشید

/ 0 نظر / 67 بازدید