فدات

امروز حالم خیلی گرفته بود چون خانمی تحریمم کرد هرچند با خواهش و تمنا تحریمو

شکوندم یا به قول سیاسیون دور زدم یا بهتر بگم کمی کلک زدم ساعتو جلو کشیدم خلاصه

کوتاه اومد و یا بهتر بگم سیاستم جواب داد و خوشحالش کردم  و اونم خوشحالم کرد

باید ازش ممنونم باشم بازم ازم جلو افتاد فقط اون می تونست سبکم کنه و آروم بشم با

حرفاش آرمش به سراغم اومد نمی دونم اونم تونست آروم بشه یا نه

 

/ 0 نظر / 6 بازدید