امروز خانمی معدش نزدیکهای ظهر درد گرفت

بهش گفتم اگه نمی تونی روزه بگیری نگیر و خودتو اذیت نکن

چشم گفت اما می دونم بازم سعی می کنه بگیره

من ازش فاصله دارم و نمی تونم مواظبش باشم بهش گفتم که مواظب خودش باشه

اون باید منو حلال  کنه و از اینکه نمی تونم براش کاری انجام بدم شرمندشم

/ 1 نظر / 8 بازدید
هستی

ن دیگه خوب طبیعیه همه یه کوولو معده درد میگیرن